EPODEX WAX – Wosk 200ml

EPODEX WAX – Wosk 200ml

61 

Czas realizacji: 1-3 dni robocze

EPODEX WAX uszczelnia i chroni wszystkie powierzchnie, które zostały pokryte farbą kredową. Twardy wosk wypełnia odsłonięte pory farby kredowej. Wydajność: ok. 40g/m2

EPODEX WAX – Wosk


Aplikacja

  1. Upewnij się, że powierzchnia jest sucha i wolna od kurzu.
  2. Nanieść EPODEX WAX za pomocą ścierki.
  3. Pozostaw wosk do wyschnięcia na 1-3 godziny.
  4. W razie potrzeby wypoleruj powierzchnię.
  5. Po użyciu zamknij pojemnik.

Uwaga: Nie nakładać i nie suszyć w temperaturze poniżej + 15°C i/lub przy wilgotności względnej powietrza > 80%. Wilgotność drewna maks. 18 %.

Obsługa klienta: Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailem lub skorzystaj z naszego wsparcia WhatsApp.


Ostrzeżenia o zagrożeniach

Uwaga: Niebezpieczeństwo: Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami. Częsty kontakt może powodować spierzchnięcia lub pęknięcia skóry. Ściereczki i podkładki nasączone produktem mogą ulec samozapłonowi w wyniku autooksydacji. Rozporządzenie na temat odpadów – AVV: 08 01 11. Zawiera terpentynę, olej. Niebezpieczne składniki: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromaty

Recenzje klientów

Recenzje

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.

Napisz recenzję jako pierwszy “EPODEX WAX – Wosk 200ml”

Użyj jednego z dozwolonych typów plików: jpg,png,mp4.