Reklamacja lub zwrot

Anulowanie zamówienia

Kupując produkt masz prawo do odstąpienia od umowy. Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odwołania wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów lub, w przypadku dostaw częściowych, ostatniej dostawy.

Należy pamiętać, że adres anulowania różni się od głównego adresu firmy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz się z nami skontaktować

EPODEX GmbH
Zechenstr. 70
47443 Moers
E-Mail: info@epodex.com

za pomocą wyraźnego oświadczenia (takiego jak list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego formularza rezygnacji. To nie jest obowiązkowe. Możesz elektronicznie wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

Jeśli skorzystasz z tej możliwości, natychmiast wyślemy Tobie (na przykład e-mailem) potwierdzenie otrzymania odwołania. Aby zachować okres odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Wszystkie kolory z palety RAL 1000 do RAL 9000, a także wszystkie kolory specjalnie dobrane do specyfikacji klienta, są produkowane indywidualnie dla Ciebie. Nie masz zatem prawa do odwołania ani zwrotu. Wszystkie paczki, niezależnie od wyboru koloru, są mieszane po otrzymaniu zamówienia i są wykluczone ze zwrotu.

Konsekwencje odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszelkie otrzymane od Ciebie płatności (z wyłączeniem opłat za dostawę i wszelkich wynikających z nich dodatkowych kosztów) niezwłocznie i nie później niż w terminie czternastu dni od daty, w której Otrzymaliśmy od Ciebie powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty wykorzystamy tę samą formę płatności, którą użyto w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tymi opłatami za spłatę. Możemy odmówić Ci zwrotu, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Koszty zwrotu ponosi użytkownik. Musisz zapłacić za utratę wartości towaru.

Formularz odstąpienia
(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go).

do:
EPODEX GmbH
Zechenstr. 70
47443 Moers
E-Mail: info@epodex.com

Ja / my (*) niniejszym odwołujemy umowę zawartą przeze mnie / nas (*) na zakup następujących towarów (*)
_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)
_______________

Nazwa konsumenta (-ów)
_________________________________________________

Adres konsumenta (-ów)
__________________________________________________

Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)
__________________

data
_______________

(*) Niepotrzebne skreślić.
Koniec polityki anulowania

WOOCS v.2.3.3