EPODEX WAX – Voks 200ml

EPODEX WAX – Voks 200ml

97 DKK

Leveringstid: 1-3 arbejdsdage

EPODEX WAX forsegler og beskytter alle overflader, der er blevet malet med kridtmaling. Den hårde voks lukker kridtmaling porøs overflade. Forbrugsmængde: ca. 40g/m2

Varenummer (SKU): Z-1071 Kategorier: , , ,

EPODEX WAX – Voks 200ml


Brugsanvisning

  1. Sørg for, at overfladen er tør og støvfri.
  2. Påfør EPODEX WAX med en mikrofiberklud.
  3. Lad voksen tørre i 1 til 3 timer.
  4. Om ønsket poleres overfladen.
  5. Luk voksformen umiddelbart efter brug.

Anbefaling: Påfør ikke og lad voksen tørre ved temperaturer under +15 ° C og/eller relativ luftfugtighed> 80%. Træfugtighedsindhold maks. 18%.

Kundeservice: Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte os via telefon, e-mail eller bruge vores WhatsApp support.


Advarsler om fare

FARE: Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler. Gentagen kontakt kan føre til ru eller revnet hud. Klude og puder gennemblødt med produktet kan selvantænde på grund af autoxidation. Indeholder terpentin, olie. Farlige ingredienser: kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater. Affaldskatalogforordning - AVV: 08 01 11.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EPODEX WAX – Voks 200ml”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.