Flisemaling 2K | Polarhvid | TILE PAINT 2K

Flisemaling 2K | Polarhvid | TILE PAINT 2K

4.9827586206897 out of 5 based on 58 customer ratings
(58 customer reviews )

fra 300 DKK

Leveringstid: 1-3 arbejdsdage
 • Anvendelse: Stærkt belastede væg- og gulvfliser og fliser med permanent vandkontakt, f.eks. i brusere.
 • Bemærk: Til vægfliser, der er udsat for normal slitage uden permanent vandkontakt, anbefaler vi vores billigere 1-komponent fliselak.
 • Glansniveau: silkemat
 • Egenskaber: lugtfri, slidstærk, vandafvisende, UV-stabiliseret, meget uigennemsigtig.
 • Arbejdstid: ca. 90 min bij 1kg
 • Blandingsforhold harpiks og hærder: 5:1 (f.eks. 500g harpiks til 100g hærder).
  • 1x Handsker
  • 1x Presenning 50m²
  • 1x Malertape 5cmx50cm
  • 2x P180 sandpapir og slibesvamp av kork
  • 1x PRE-CLEANER affedtnings- og rengøringsmiddel
  • 1x Rørejern
  • 1x Fladpensel 5cm
  • 2x Roller 10cm med Stigbøjle
  • 1x malerrulle 25cm med Stigbøjle
  • 1x Blandingsbæger 8 liter
  • 2x Udskiftelig indsats til blandebæger 8 liter
  • 1x skrabergitter

Varenummer (SKU): F-2k-1083 Kategori:
Produktets Egenskaber
Anvendelse
Produkt beskrivelse Betonmaling, Gulvmaling, Gulvfugemasse, Grundmaling
Anvendelsesområde Meget belastede vægge og gulve. Anvendes som garagefugemasse og til gulvbelægning i lagre og kældre.
Applikationsesområde Indendørs og overdækket udendørs
Anvendelsesmetode Mal, Rulle
Forbrug** ca. 220 g/m²
Rækkevidde/udbytte* ca. 4.5 m²/kg
Lugt Udfoldning under behandling Lav (efter amin)
Spray- og dryppeadfærd Meget lav (ingen stænk)
Behandlingstemperatur min. 8°C objekt og omgivelsestemperatur
Optimal behandlingstemperatur 20°C
Blandingsforhold efter vægtharpiks (A): Hærder (B) 5:1
Levetid ved 20°C 60minutter for 15kg
Tekniske egenskaber
Grundlæggende forbindelse Epoxyharpiks
Glansniveau Satin glans
Konsistens Medium viskositet (drypbestandighed sikrer påføring på lodrette overflader)
Opacitet i henhold til DIN EN 13300* Høj (klasse 1-2, 6-8m² pr. Liter)
Lags fordele Slidstærk, Hård, Kratbestandig
Vanddampdiffusivitet/Vanddampgennemtrængelighed DIN EN 1062-1 Høj (klasse 1; diffusionsåben; sd-værdi: <0,5m)
Diffusion-åben, åndbar Ja
Farvemodstand Høj
Farveintensitet Høj
Malings strukturelle finish Fin Struktur, Jævnt belægningsmønster
UV-resistent Kan gulne ved kontinuerlig, direkte og stærk UV –bestråling
Opløsningsmiddelfri Ja
Blødgøringsfri Ja
VOC-fri Ja
Modtagelig for slidmærker og skinnende pletter (såkaldt skriveeffekt) Lav (Touch-Protect-System)
Miljøvenligt Ja
Andel af bindemiddel Høj (min. 20%)
Andel af pigment Høj (farvepastaindhold: min. 5%)
Massefylde (g/cm³) 1,5
Maksimal kornstørrelse fint (≤ 100µm)
Fortyndbar Som primer max. 50% vand
Rengøring af værktøj Umiddelbart efter brug med acetone/fortynder
Opbevaring Køligt, Tørt og Frostfrit
Maks. Stuetemperatur 25°C
*Forbrug, dækning og opacitet kan variere afhængigt af underlaget (tapet, flis, beton, træ osv.), Det anvendte værktøj (skumrulle, pensel osv.) Og farvevalg. Flere frakker kan være nødvendige her.

EPODEX TILE PAINT 2K

EPODEX TILE PAINT 2K er en epoxy resin maling. Det er designet til at male fliser på vægge og gulve, der er udsat for kraftig slitage. Denne maling er meget holdbar og let at påføre. Det er lugtfrit og fri for sundhedsfarlige opløsningsmidler.

Forbrugsmængde: 120-150g/m² par belægning på glatte og ikke-absorberende overflader.


Brugsanvisning

 1. Rug fliserne op med sandpapir.
 2. Dæk overflader, der ikke skal males, med presenning og afdækningstape.
 3. Forrengør og affedt fliserne med EPODEX PRE-CLEANER.
 4. Bland harpiks (A-komponent) med hærder (B-komponent) i et forhold på 5:1 (f.eks. 500g harpiks: 100g hærder). Vi anbefaler at blande mindre mængder på ca. 600g, da materialet er meget produktivt og hærder hurtigt (Brugstid/behandlingstid: 90 min. ved 1kg).
 5. Påfør materialet og lad det tørre (ca. 8 timer ved 20°C).
 6. Wir empfehlen zwei Anstriche.
 7. Hvis det ønskes, skal flisefugerne spores med EPODEX fugestift og lineal.

Anbefalinger: Behandlingstemperatur: Rum- og substrattemperaturerne skal være mellem 8° C og 25° C. Må ikke påføres på opvarmede overflader eller i direkte sollys. Tørringsproblemer kan forekomme ved lave temperaturer. Rengør værktøj med vand umiddelbart efter brug.

EU grænseværdi: (Cat. A/d): 140g/L (2010), maks. 140g/L VOC


Bemærk: Bemærk, at farverne muligvis ikke vises ensartet på grund af forskellige lysforhold og skærme.

Kundeservice: Kontakt os venligst via telefon, e-mail eller brug vores WhatsApp support hvis du har yderligere spørgsmål.


Ingredienser:

A-komponent: Polymer epoxyharpiks addukt; CAS-nr.: 260549-92-6

B-komponent: Fare: 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin reaction product: 2,2´-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)] bisoxirane; oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, 2-aminoproyl methyl ether and 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine


Advarsler om fare:

A-komponent: Fare: Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til gældende lokal/ regional/ national/ international lovgivning.

B-komponent: Fare: Farlig ved indånding, hudkontakt eller indtagelse. Forårsager svære/alvorlig ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig/Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå udledning til miljøet. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag. Særlig behandling (se … på denne etiket). Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til gældende lokal/ regional/ national/ international lovgivning.

Customer reviews

Rated 4.9827586206897 out of 5 stars
58 reviews
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Billeder af kundeprojekter

58 reviews for Flisemaling 2K | Polarhvid | TILE PAINT 2K

Add a review

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.