PRE-CLEANER 400ml

PRE-CLEANER 400ml

75 DKK

Leveringstid: 1-3 arbejdsdage
  • Rengøringsmiddel og fedtopløser fra EPODEX
  • Nem anvendelse
  • Restfri renlighed
  • Kort tøretid
Varenummer (SKU): Z-1070 Kategorier: , , ,

Rengøringsmiddel og fedtopløser fra EPODEX

Fjerner snavs som olie, fedt og voks fra næsten alle slags overflader. Rystes godt inden brug. Test kompatibilitet ved sprøjtning. Spray rengøringsmidlet på overfladen og gnid det derefter ind med en klud. Beskyt spraydåsen mod direkte sollys.

Kundeservice: Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt os via telefon, e-mail eller brug vores WhatsApp support.

Advarsler om fare

FARE:Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PRE-CLEANER 400ml”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.