Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

To oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznych obecności online, np. nasz profil w mediach społecznościowych (zwany dalej łącznie „ofertą online”). W odniesieniu do zastosowanej terminologii, np. „Przetwarzanie” lub „osoba odpowiedzialna” odnosi się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odpowiedzialny
EPODEX GmbH
Zechenstr. 70
47443 Moers
Adres e-mail: info@epodex.com
dyrektor wykonawczy: Marko Baric, MBA
Link do wydawnictwa: https://www.epodex.com/impressum/

Rodzaje przetwarzanych danych:

  • Dane inwentaryzacyjne (np. Nazwiska, adresy).
  • Dane kontaktowe (np. E-mail, numery telefonów).
  • Dane treści (np. Wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy).
  • Dane o użytkowaniu (np. Odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią).
  • Dane komunikacyjne (np. Informacje o urządzeniu, adresy IP).

Kategorie osób, których dane dotyczą

Odwiedzający i użytkownicy oferty online (dalej określamy osoby, których dane dotyczą, łącznie jako „użytkownicy”).

Cel przetwarzania

  • Zapewnienie oferty online, jej funkcji i treści.
  • Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.
  • Środki ostrożności.
  • Pomiar zasięgu / marketing

Warunki przetwarzania

„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); Osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online (np. Plik cookie) lub jedna lub więcej funkcji specjalnych, wyrażanie fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” oznacza każdy proces przeprowadzany z lub bez pomocy procesów zautomatyzowanych lub dowolnej takiej serii procesów w związku z danymi osobowymi. Termin ten sięga daleko i obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych.

„Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie można go przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Profilowanie” oznacza każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który polega na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, danymi osobowymi Analizuj lub przewiduj preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizację lub relokację tej osoby fizycznej.

„Osoba odpowiedzialna” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

Podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 RODO poinformujemy Cię o podstawie prawnej naszego przetwarzania danych. O ile podstawa prawna nie jest wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych, obowiązują następujące zasady: Podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu świadczenia naszych usług i wdrażania środków umownych, a także odpowiadania na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d RODO służy jako podstawa prawna.

Środki ostrożności

Zgodnie z art. 32 RODO uwzględniamy odpowiednie względy techniczne, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i wagę ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, a także dostęp, wprowadzanie, przekazywanie, zabezpieczanie dostępności i ich rozdzielanie. Ponadto ustanowiliśmy procedury, które gwarantują korzystanie z praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na zagrożenia związane z danymi. Bierzemy również pod uwagę ochronę danych osobowych przy opracowywaniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i ustawienia domyślne przyjazne dla ochrony danych (art. 25 RODO).

Współpraca z przetwórcami i stronami trzecimi

Jeśli ujawnimy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym lub stronom trzecim) w ramach naszego przetwarzania, przekażemy je im lub w inny sposób udzielimy im dostępu do danych, będzie to możliwe wyłącznie na podstawie prawnej zgody (np. Jeśli dane są przekazywane stronom trzecim, w odniesieniu do dostawców usług płatniczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 b RODO w celu wykonania umowy), wyraziłeś zgodę, przewiduje to obowiązek prawny lub opiera się na naszych uzasadnionych interesach (np. podczas korzystania z agentów, hostów internetowych itp.).

Jeżeli zlecimy stronom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej „umowy o przetwarzanie zamówień”, odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

Transfery do krajów trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. Poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)) lub jeśli odbywa się to w ramach korzystania z usług stron trzecich lub ujawnienia lub przekazania danych stronom trzecim, nastąpi to tylko wtedy, gdy zdarza się, aby wypełniać nasze (przed) zobowiązania umowne, na podstawie Twojej zgody, zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem prawnych lub umownych zezwoleń przetwarzamy dane w kraju trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są specjalne wymagania określone w art. 44 i nast. RODO. To znaczy przetwarzanie odbywa się np. na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznany poziom ochrony danych odpowiadający UE (np. dla USA za pośrednictwem „Tarczy prywatności”) lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy dane są przetwarzane oraz w celu uzyskania informacji o tych danych oraz w celu uzyskania dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 RODO.

Odpowiednio do. Art. 16 DSGVO masz prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących Ciebie lub korekty nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie.

Zgodnie z art. 17 RODO, masz prawo zażądać niezwłocznego usunięcia danych lub, alternatywnie, zgodnie z art. 18 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo zażądać, aby dane dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, zostały otrzymane zgodnie z Art. 20 RODO i zażądać ich przekazania innym osobom odpowiedzialnym.

Również zgodnie z. Art. 77 RODO masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo wyrazić zgodę zgodnie z Odwołaj Art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość

Prawo do sprzeciwu

Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych zgodnie z Art. 21 RODO. Sprzeciw można w szczególności złożyć przeciwko przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego.

Informacje dotyczące plików cookie

„Pliki cookie” to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym plik cookie jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ramach oferty online. Tymczasowe pliki cookie lub „sesyjne pliki cookie” lub „przejściowe pliki cookie” to pliki, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku jest np. zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. Są określane jako „trwałe” i pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład, status logowania jest zapisywany, jeśli użytkownicy odwiedzą go po kilku dniach. Taki plik może również służyć do przechowywania zainteresowań użytkowników wykorzystywanych do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. „Plik cookie strony trzeciej” oznacza pliki cookie oferowane przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za ofertę online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko pliki cookie, mówimy o „plikach cookie innych firm”).

Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśnić to w kontekście naszej deklaracji o ochronie danych.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Przechowywane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wykluczenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie wykorzystywanych do celów marketingu internetowego można znaleźć w wielu usługach, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem strony internetowej w USA https://www.aboutads.info/choices/ lub strony internetowej UE https://www.youronlinechoices.com/ można wyjaśnić. Ponadto pliki cookie można zapisać, wyłączając je w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że nie można wówczas korzystać z wszystkich funkcji tej oferty online.

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane są usuwane zgodnie z Art. 17 i 18 RODO lub ich przetwarzanie jest ograniczone. O ile wyraźnie nie zaznaczono w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne zgodnie z ich przeznaczeniem i nie będą istnieć prawne zobowiązania do zatrzymania, aby zapobiec ich usunięciu. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych i prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. To znaczy. dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. dla danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech składowanie odbywa się w szczególności przez 10 lat zgodnie z §§ 147 ust. 1 AO, 257 ust. 1 nr 1 i 4, ust. 4 HGB (książki, akta, raporty zarządcze, bony rezerwacyjne, księgi handlowe, bardziej odpowiednie dla opodatkowania Dokumenty itp.) I 6 lat zgodnie z § 257 § 1 nr 2 i 3, § 4 HGB (listy handlowe).

Zgodnie z wymogami prawnymi w Austrii przechowywanie odbywa się w szczególności przez 7 lat zgodnie z sekcją 132 (1) BAO (dokumenty księgowe, paragony / faktury, rachunki, paragony, dokumenty biznesowe, zestawienie dochodów i wydatków itp.) Przez 22 lata w związku z gruntami i przez 10 lat w przypadku dokumentów związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, usługami telekomunikacyjnymi, radiowymi i telewizyjnymi, które są świadczone podmiotom niebędącym przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE i dla których wykorzystywany jest punkt kompleksowej obsługi (MOSS).

Przetwarzanie związane z biznesem

Przetwarzamy również

– Dane umowy (np. Przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).

– Dane dotyczące płatności (np. Dane bankowe, historia płatności)

od naszych klientów, potencjalnych klientów i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług kontraktowych, usług i obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynkowych.

Przetwarzanie zamówień w sklepie internetowym i na koncie klienta

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach procesu zamawiania w naszym sklepie internetowym, aby umożliwić im wybór i zamówienie wybranych produktów i usług, a także ich płatności, dostawy lub realizacji.

Przetwarzane dane obejmują dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane umowy, dane dotyczące płatności, a osoby, których przetwarzanie dotyczy, obejmują naszych klientów, zainteresowane strony i innych partnerów biznesowych. Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług kontraktowych w kontekście prowadzenia sklepu internetowego, fakturowania, dostawy i obsługi klienta. Tutaj ustawiamy proces

pliki cookie do przechowywania zawartości koszyka i trwałe pliki cookie do przechowywania statusu logowania.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (Realizacja zamówień) i c (Wymagana przez prawo archiwizacja) RODO. Informacje oznaczone jako wymagane do uzasadnienia i wykonania umowy. Dane ujawniamy stronom trzecim wyłącznie w zakresie dostawy, płatności lub w ramach prawnych zezwoleń i obowiązków wobec doradców prawnych i organów. Dane będą przetwarzane w krajach trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy (np. Na żądanie klienta dotyczące dostawy lub płatności).

Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, w szczególności przeglądając swoje zamówienia. W ramach rejestracji wymagane informacje obowiązkowe są przekazywane użytkownikom. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeżeli użytkownicy zamknęli swoje konto użytkownika, ich dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem ich przechowywania z przyczyn handlowych lub podatkowych zgodnie z art. 6 ust. c RODO konieczne. Informacje na koncie klienta pozostają do momentu ich usunięcia, a następnie archiwizacji w przypadku zobowiązania prawnego. Użytkownicy mają obowiązek wykonać kopię zapasową swoich danych przed rozwiązaniem umowy, jeżeli umowa zostanie rozwiązana.

W ramach ponownej rejestracji oraz korzystania z naszych usług online oszczędzamy adres IP i czas odpowiedniej akcji użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także ochrony użytkownika przed niewłaściwym użyciem. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Usunięcie następuje po upływie ustawowej gwarancji i porównywalnych obowiązków, konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przypadku ustawowych obowiązków archiwizacji usunięcie następuje po ich wygaśnięciu (wygaśnięcie prawa handlowego (6 lat) i prawa podatkowego (10 lat) obowiązku przechowywania).

Zewnętrzni dostawcy usług płatniczych

Korzystamy z zewnętrznych dostawców usług płatniczych, platform, użytkownicy, i my możemy przeprowadzać transakcje płatnicze (np. Linki do oświadczenia o ochronie danych, Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/ Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), American Express (https: / /www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)

W kontekście realizacji umów korzystamy z dostawców usług płatniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. Ponadto korzystamy z zewnętrznych dostawców usług płatniczych w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO w celu zaoferowania naszym użytkownikom skutecznych i bezpiecznych opcji płatności.

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane magazynowe, takie jak nazwa i adres, dane bankowe, takie jak Numery kont lub numery kart kredytowych, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, a także umowa, kwoty i informacje dotyczące odbiorcy. Informacje są wymagane do sfinalizowania transakcji. Jednak wprowadzone dane będą przetwarzane i zapisywane tylko przez dostawców usług płatniczych. To znaczy. nie otrzymujemy żadnych informacji związanych z rachunkiem lub kartą kredytową, tylko informacje z potwierdzeniem lub negatywne informacje o płatności. Dane mogą być przekazywane przez dostawcę usług płatniczych do agencji kredytowych. Celem tej transmisji jest weryfikacja tożsamości i wiarygodności kredytowej. Odwołujemy się do warunków i informacji o ochronie danych dostawców usług płatniczych.

Warunki i informacje o ochronie danych odpowiednich dostawców usług płatniczych dotyczą transakcji płatniczych, które można wywoływać na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych. Odsyłamy również do nich w celu uzyskania dalszych informacji i zapewnienia anulowania, informacji i innych praw osób, których dane dotyczą.

Administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w kontekście zadań administracyjnych, a także organizacji naszej firmy, rachunkowości finansowej i przestrzegania obowiązków prawnych, takich jak archiwizacja. Przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w ramach świadczenia naszych usług kontraktowych. Podstawami przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. do. RODO, art. 6 ust. 1 lit. fa. RODO. Przetwarzanie ma wpływ na klientów, zainteresowane strony, partnerów biznesowych i odwiedzających witrynę. Cel i nasze zainteresowanie przetwarzaniem polega na administracji, rachunkowości finansowej, organizacji biura, archiwizacji danych, tj. Zadaniach służących do utrzymania naszej działalności biznesowej, wykonywania naszych zadań i świadczenia naszych usług. Usunięcie danych w odniesieniu do usług kontraktowych i komunikacji kontraktowej odpowiada informacjom wymienionym w tych czynnościach przetwarzania.

Ujawniamy lub przekazujemy dane administracji finansowej, konsultantom, takim jak doradcy podatkowi lub audytorzy, a także innym agencjom opłat i dostawcom usług płatniczych.

Ponadto, w oparciu o nasze interesy biznesowe, przechowujemy informacje o dostawcach, organizatorach i innych partnerach biznesowych, np. do późniejszego kontaktu. Zazwyczaj przechowujemy te dane związane głównie z firmą na stałe.

Analizy biznesowe i badania rynku

Aby prowadzić działalność gospodarczą w sposób ekonomiczny, trzeba móc rozpoznawać trendy rynkowe, życzenia partnerów umownych i użytkowników, analizujemy dostępne nam dane dotyczące transakcji biznesowych, umów, zapytań itp. Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane płatnicze, dane użytkowe, metadane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. fa. RODO, zgodnie z którym osoby, których dane dotyczą, obejmują partnerów umownych, zainteresowane strony, klientów, odwiedzających i użytkowników naszej oferty online.

Analizy przeprowadzane są w celu oceny działalności, marketingu i badań rynkowych. Możemy udostępniać profilom zarejestrowanych użytkowników informacje, np. dotyczące wykorzystywanych usług. Analizy pomagają nam zwiększyć przyjazność dla użytkownika, zoptymalizować naszą ofertę i efektywność biznesową. Analizy służą nam same i nie są ujawniane zewnętrznie, chyba że są anonimowymi analizami z podsumowanymi wartościami.

Jeśli te analizy lub profile mają charakter osobisty, zostaną usunięte lub zanonimizowane po rozwiązaniu użytkownika, w przeciwnym razie po dwóch latach od zawarcia umowy. Ponadto ogólne analizy biznesowe i ogólne ustalenia trendów są tworzone anonimowo.

Funkcja rejestracji

Użytkownicy mogą utworzyć konto użytkownika. W ramach rejestracji wymagane informacje obowiązkowe przekazywane są użytkownikom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzane w celu zapewnienia konta użytkownika. Przetwarzane dane obejmują w szczególności dane logowania (imię i nazwisko, hasło oraz adres e-mail). Dane wprowadzone podczas rejestracji są wykorzystywane do celów korzystania z konta użytkownika i jego celu.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji istotnych dla ich konta użytkownika, takich jak zmiany techniczne, o których należy poinformować pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownicy zamknęli swoje konto użytkownika, ich dane dotyczące konta użytkownika zostaną usunięte, z zastrzeżeniem wymogu prawnego przechowywania. To użytkownicy mają obowiązek wykonać kopię zapasową swoich danych, jeśli wypowiedzenie zakończy się powodzeniem przed końcem umowy. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w okresie obowiązywania umowy.

W ramach korzystania z naszych funkcji rejestracji oraz korzystania z konta użytkownika będziemy zapisywać adres IP i czas odpowiedniej akcji użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także ochrony użytkownika przed niewłaściwym użyciem. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Adresy IP są anonimowe lub usuwane najpóźniej po 7 dniach.

Komentarze i posty

Jeśli użytkownicy zostawiają komentarze lub inne uwagi, ich adresy IP mogą opierać się na naszych uzasadnionych interesach w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. fa. RODO można przechowywać przez 7 dni. Odbywa się to dla naszego bezpieczeństwa, jeśli ktoś pozostawi nielegalne treści w komentarzach i wypowiedziach (obelgi, zakazana propaganda polityczna itp.). W takim przypadku możemy zostać oskarżeni o komentarz lub wkład i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo, oparte na naszych uzasadnionych interesach. Art. 6 ust. 1 lit. fa. RODO do przetwarzania informacji o użytkowniku w celu wykrycia spamu.

Dane podane w kontekście komentarzy i wkładów zostaną przez nas trwale zapisane, dopóki użytkownik nie wyrazi sprzeciwu.

Pobieranie zdjęć profilowych z Gravatar

Korzystamy z usługi Gravatar firmy Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, USA, w ramach naszej oferty online, a w szczególności na naszym blogu.

Gravatar to usługa, w której użytkownicy mogą się logować i przechowywać zdjęcia profilowe oraz ich adresy e-mail. Jeśli użytkownicy pozostawiają posty lub komentarze z odpowiednim adresem e-mail w innych obecności online (szczególnie na blogach), ich zdjęcia profilowe mogą być wyświetlane obok postów lub komentarzy. W tym celu adres e-mail podany przez użytkowników jest wysyłany do Gravatar w postaci zaszyfrowanej w celu sprawdzenia, czy profil został dla niego zapisany. Jest to jedyny cel przesyłania adresu e-mail i nie będzie on wykorzystywany do innych celów, ale zostanie później usunięty.

Gravatar jest wykorzystywany na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ za pomocą Gravatar oferujemy autorom postów i komentarzy możliwość personalizacji swoich postów za pomocą zdjęcia profilowego.

Wyświetlając obrazy, Gravatar znajduje adres IP użytkownika, ponieważ jest to konieczne do komunikacji między przeglądarką a usługą online. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Gravatar można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych firmy Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby obraz komentarza powiązany z ich adresem e-mail Gravatar pojawił się w komentarzach, należy użyć adresu e-mail, który nie jest przechowywany przez Gravatar w celu komentowania. Pragniemy również zauważyć, że możliwe jest również użycie anonimowego adresu e-mail lub brak adresu e-mail, jeśli użytkownicy nie chcą, aby ich własny adres e-mail był wysyłany do Gravatar. Użytkownicy mogą całkowicie zapobiec przesyłaniu danych, nie korzystając z naszego systemu komentarzy.

kontakt

Kontaktując się z nami (np. Poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), informacje podane przez użytkownika w celu przetworzenia żądania kontaktu i przetworzenia go zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. b) przetworzone RODO. Informacje dostarczone przez użytkowników mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientem („system CRM”) lub porównywalnej organizacji zleceń.

Usuwamy żądania, jeśli nie są już potrzebne. Sprawdzamy co dwa lata; Obowiązują również ustawowe obowiązki archiwizacji.

Biuletyn

Dzięki następującym informacjom o w postaci naszego biuletynu, a także o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej, a także o Twoim prawie do sprzeciwu. Subskrybując nasz biuletyn, wyrażasz zgodę na otrzymanie i opisane procedury.

Treść biuletynu: Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacjami reklamowymi (dalej „biuletyn”) wyłącznie za zgodą odbiorcy lub za zgodą prawną. O ile treść biuletynu jest szczegółowo opisana, ma ona decydujący wpływ na zgodę użytkownika. Nasze biuletyny zawierają również informacje o nas i naszych usługach.

Podwójne zapisywanie się i logowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w ramach tzw. Podwójnego zapisu. To znaczy. Po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się na czyimś adresie e-mail. Rejestracja do newslettera jest rejestrowana w celu wykazania, że ​​proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Rejestrowane są również zmiany danych przechowywanych u dostawcy usług kurierskich.

Dane rejestracyjne: Aby zarejestrować się w celu otrzymywania newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o wpisanie nazwiska w biuletynie na adres osobisty.

Newsletter jest wysyłany, a pomiar sukcesu z nim związany jest oparty na zgodzie odbiorcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, Art. 7 RODO w związku z § 7 ust. 2 nr 3 UWG lub, jeżeli zgoda nie jest wymagana, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w marketingu bezpośrednim zgodnie z. Art. 6 ust. 1 zgodnie z lit. RODO w połączeniu Sekcja 7 (3) UWG.

Proces rejestracji opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze zainteresowanie koncentruje się na korzystaniu z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu biuletynów, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkowników, a także pozwala nam udowodnić zgodę.

Anulowanie / odwołanie – możesz anulować otrzymywanie naszego newslettera w dowolnym momencie, tj. Cofnij swoją zgodę. Na końcu każdego biuletynu znajduje się link do anulowania biuletynu. W oparciu o nasze uzasadnione interesy możemy zapisywać adresy e-mail, które zostały usunięte na okres do trzech lat, zanim je usuniemy, aby móc udowodnić wcześniej wyrażoną zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu możliwej obrony przed roszczeniami. Indywidualne żądanie usunięcia jest możliwe w dowolnym momencie, pod warunkiem potwierdzenia poprzedniej zgody.

Hosting i e-maile

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, pojemność obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi baz danych, wysyłanie wiadomości e-mail, usługi bezpieczeństwa i usługi konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej oferty online.

W tym przypadku my lub nasz dostawca hostingu przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane treści, dane umowy, dane użytkowania, meta i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających tę ofertę online w oparciu o nasze uzasadnione interesy w wydajnym i bezpiecznym udostępnianiu tej oferty online zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w połączeniu Art. 28 RODO (zawarcie umowy o przetwarzanie zamówienia).

Zbieranie danych dostępowych i plików dziennika

My lub nasz dostawca hostingu, w oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. fa. Dane RODO o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP i dostawcę żądającego.

Ze względów bezpieczeństwa (np. W celu zbadania niewłaściwego użycia lub oszustwa) informacje o pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, są wykluczone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Sieć dostarczania treści Cloudflare

Korzystamy z tak zwanej „sieci dostarczania treści” (CDN), oferowanej przez Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarczy Prywatności, a zatem oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

CDN to usługa, za pomocą której zawartość naszej oferty online, w szczególności duże pliki multimedialne, takie jak grafika lub skrypty, mogą być dostarczane szybciej za pomocą regionalnych serwerów rozproszonych i połączonych. Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się wyłącznie dla wyżej wymienionych powodów oraz w celu zachowania bezpieczeństwa i funkcjonalności CDN.

Korzystanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tj. Zainteresowanie bezpiecznym i wydajnym dostarczaniem, analizą i optymalizacją naszej oferty online wg. Art. 6 ust. 1 lit. fa. RODO.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Menedżer tagów Google

Google Tag Manager to rozwiązanie, za pomocą którego możemy zarządzać tak zwanymi tagami witryn za pośrednictwem interfejsu (a tym samym zintegrować np. Google Analytics i inne usługi marketingowe Google z naszą ofertą online). Sam Tag Manager (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników można znaleźć następujące informacje o usługach Google. Wskazówki dotyczące użytkowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Analiza Google

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC („Google”), w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarczy Prywatności, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem dotyczącym ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkownika, w celu opracowania raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz w celu świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i Internetu. Z przetwarzanych danych można utworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany tylko na serwer Google w USA i tam skrócony w wyjątkowych przypadkach.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie, wprowadzając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https: //tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = de.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach.

Google uniwersalna analiza

Używamy Google Analytics w formie „uniwersalnej analizy”. „Universal Analytics” odnosi się do procesu Google Analytics, w którym analiza użytkownika opiera się na pseudonimowym identyfikatorze użytkownika, a zatem tworzony jest pseudonimowy profil użytkownika z informacjami z korzystania z różnych urządzeń (tak zwane „śledzenie na różnych urządzeniach”).

Tworzenie grup docelowych za pomocą Google Analytics

Używamy Google Analytics do wyświetlania reklam umieszczanych w ramach usług reklamowych Google i jej partnerów tylko tym użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub szczególne cechy (np. Zainteresowania określonymi tematami lub produktami na podstawie odwiedzanych określonych stron internetowych), które przesyłamy do Google (tzw. „Remarketing” lub „odbiorcy Google Analytics”). Przy pomocy odbiorców remarketingu chcemy również zapewnić, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników.

Google AdWords i pomiar konwersji

Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. RODO), USA, („Google”).

Google jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarczy Prywatności, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem dotyczącym ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystamy z procesu marketingu internetowego Google „AdWords”, aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. W wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.), Aby były wyświetlane użytkownikom, którzy są zainteresowani reklamami. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy w ramach naszej oferty online w bardziej ukierunkowany sposób, aby prezentować użytkownikom tylko reklamy potencjalnie odpowiadające ich zainteresowaniom. Jeśli użytkownik np. Wyświetlanie reklam produktów, które były zainteresowane innymi ofertami online, jest to nazywane „remarketingiem”. W tym celu, gdy odwiedzasz nasze i inne strony internetowe, na których działa sieć reklamowa Google, Google bezpośrednio wykonuje kod od Google i tak zwane tagi (re) marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, również jako „ Sygnały nawigacyjne ”) na stronie internetowej. Z ich pomocą indywidualny plik cookie, tj. zapisywany jest mały plik (zamiast plików cookie można zastosować porównywalne technologie). Plik ten wskazuje, które strony odwiedził użytkownik, jakimi treśćmi jest zainteresowany i jakie oferty użytkownik kliknął, a także informacje techniczne na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje na temat korzystania z oferty online.

Otrzymujemy również indywidualny „plik cookie konwersji”. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk konwersji dla nas. Dowiadujemy się jednak tylko anonimową całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

Dane użytkowników przetwarzane są pseudonimowo w sieci reklamowej Google. To znaczy. Google przechowuje i przetwarza np. nie nazwa lub adres e-mail użytkownika, ale przetwarza odpowiednie dane w sposób związany z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. To znaczy. Z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie określonej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest tym właścicielem pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zebrane o użytkownikach są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google ,,DoubleClick“

Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. RODO) , USA, („Google”).

Google jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarczy Prywatności, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem dotyczącym ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Korzystamy z procesu marketingu online Google „Doubleclick”, aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. W wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.). Podwójne kliknięcie charakteryzuje się tym, że reklamy są wyświetlane w czasie rzeczywistym w oparciu o domniemane zainteresowania użytkowników. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy w ramach naszej oferty online w bardziej ukierunkowany sposób, aby prezentować użytkownikom tylko reklamy potencjalnie odpowiadające ich zainteresowaniom. Jeśli użytkownik np. Wyświetlanie reklam produktów, które były zainteresowane innymi ofertami online, jest nazywane „remarketingiem”. W tym celu, gdy odwiedzasz nasze i inne strony internetowe, na których działa sieć reklamowa Google, Google bezpośrednio wykonuje kod od Google i tak zwane tagi (re) marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, również jako „ Sygnały nawigacyjne ”) na stronie internetowej. Z ich pomocą indywidualny plik cookie, tj. zapisywany jest mały plik (zamiast plików cookie można zastosować porównywalne technologie). Plik ten wskazuje, które strony odwiedził użytkownik, jakie treści jest zainteresowany i jakie oferty użytkownik kliknął, a także informacje techniczne na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje na temat korzystania z oferty online.

Adres IP użytkownika jest również rejestrowany, dzięki czemu jest on skracany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest całkowicie przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Wyżej wymienione informacje mogą być również łączone przez Google z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli następnie użytkownik odwiedza inne strony internetowe, można mu wyświetlać reklamy dostosowane do niego na podstawie jego domniemanych zainteresowań na podstawie jego profilu użytkownika.

Dane użytkowników przetwarzane są pseudonimowo w sieci reklamowej Google. To znaczy. Google przechowuje i przetwarza np. nie nazwa lub adres e-mail użytkownika, ale przetwarza odpowiednie dane w sposób związany z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. To znaczy. Z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie określonej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest tym właścicielem pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje gromadzone przez Google Marketing Services na temat użytkowników są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Facebook-Pixel, niestandardowi odbiorcy i konwersja na Facebooku

Ze względu na nasze uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej oferty online i do tych celów, nasza oferta online zawiera tak zwany „piksel Facebooka” sieci społecznościowej Facebook, która jest dostarczana przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA lub jeśli mieszkasz w UE, obsługiwany jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Facebook jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarczy Prywatności, a zatem oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem dotyczącym ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Za pomocą ,,Facebook Pixel“ Facebook może z jednej strony określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tak zwane „reklamy na Facebooku”). W związku z tym korzystamy z piksela Facebooka, aby wyświetlać reklamy Facebooka, które umieściliśmy użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają określone cechy (np. Zainteresowania określonymi tematami lub produktami na podstawie liczby odwiedzonych użytkowników Określone strony internetowe), które przesyłamy na Facebooka (tzw. „Niestandardowi odbiorcy”). Za pomocą piksela na Facebooku chcielibyśmy również upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są uciążliwe. Za pomocą piksela na Facebooku możemy również zrozumieć skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „Konwersja”).

Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach wytycznych dotyczących wykorzystania danych Facebooka. W związku z tym ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku w polityce użytkowania danych Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php. Specjalne informacje i szczegóły dotyczące piksela Facebooka i jego działania można znaleźć w sekcji pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Możesz sprzeciwić się nagraniu przez piksel Facebooka i wykorzystaniu twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby ustawić typy reklam wyświetlanych na Facebooku, możesz otworzyć stronę skonfigurowaną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na wykorzystaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tj. są one przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Możesz również używać plików cookie, które są używane do pomiaru zasięgu i do celów reklamowych za pośrednictwem strony dezaktywacji sieciowej inicjatywy reklamowej (https://optout.networkadvertising.org/), a także strony internetowej w USA (https://www.aboutads.info/choices) lub europejska strona internetowa (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Criteo

Korzystamy z usług marketingu internetowego dostawcy Criteo GmbH, Gewürzmühlstr., W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 11, 80538 Monachium, Niemcy.

Usługi Criteo pozwalają nam wyświetlać reklamy na naszej stronie internetowej w bardziej ukierunkowany sposób, aby prezentować użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli użytkownik np. Wyświetlanie reklam produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, nazywa się „remarketingiem”. W tym celu Criteo bezpośrednio wykonuje kod z Criteo, gdy odwiedzasz nasze i inne strony internetowe, na których działa Criteo, oraz tak zwane (re) tagi marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, również jako „sygnały nawigacyjne”). Z ich pomocą indywidualny plik cookie, tj. zapisywany jest mały plik (zamiast plików cookie można zastosować porównywalne technologie). W pliku tym znajduje się informacja, które strony odwiedza użytkownik, jakimi treśćmi jest zainteresowany i jakie oferty kliknął, a także informacje techniczne na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje na temat korzystania z oferty online. Criteo może również łączyć powyższe informacje z informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedzi inne witryny, mogą zostać wyświetlone reklamy dostosowane do jego zainteresowań.

Przetwarzanie danych użytkownika jest pseudonimowe, tj. Żadne wyraźne dane użytkowników (takie jak nazwiska) nie są przetwarzane, a adresy IP użytkowników są skracane. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie identyfikatora online, identyfikatora technicznego. Wszelkie identyfikatory przekazywane do Criteo (np. System obsługi klienta) lub adresy e-mail są szyfrowane jako tak zwane wartości skrótu i ​​zapisywane jako ciąg znaków, które nie pozwalają na identyfikację.

Więcej informacji, a także opcje rezygnacji w nagraniu Criteo można znaleźć w przepisach Criteo dotyczących ochrony danych: https://www.criteo.com/de/privacy/.

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i platformach, aby komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami i aktywnymi użytkownikami oraz aby móc informować ich o naszych usługach. Podczas wywoływania odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych odpowiednich operatorów.

O ile w naszej deklaracji o ochronie danych nie określono inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, pod warunkiem że komunikują się z nami w sieciach społecznościowych i platformach, np. Napisz artykuły o naszej obecności online lub wyślij nam wiadomości.

Integracja usług i treści stron trzecich

Korzystamy z ofert treści lub usług zewnętrznych dostawców w ramach naszej oferty online w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. Usługi takie jak Dołącz filmy wideo lub czcionki (zwane dalej „treścią”).

Zawsze zakłada to, że zewnętrzni dostawcy tych treści postrzegają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do swojej przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlenia tej zawartości. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać wyłącznie z treści, których poszczególni dostawcy wykorzystują adres IP tylko do dostarczania treści. Zewnętrzni dostawcy mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczna grafika, znana również jako „sygnały nawigacyjne”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Znaczników pikselowych” można użyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i zawierają między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także są powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Youtube

Integrujemy filmy z platformy „YouTube” firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Czcionki Google

Integrujemy czcionki („Czcionki Google”) od dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Mapy Google

Integrujemy mapy usługi „Google Maps” od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane lokalizacji użytkowników, które jednak nie są gromadzone bez ich zgody (zwykle w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka

Korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) z sieci społecznościowej facebook.com, które są oparte na naszych uzasadnionych interesach (tj. Interesie w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. RODO) obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą reprezentować elementy interakcji lub treści (np. Filmy, grafiki lub teksty) i mogą być rozpoznawane przez jedno z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, terminy „Lubię”, „Lubię to” lub znak „kciuki w górę” ) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarczy Prywatności, a zatem oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem dotyczącym ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana z Facebooka bezpośrednio do urządzenia użytkownika, które integruje ją z ofertą online. Profile użytkowników można tworzyć na podstawie przetwarzanych danych. Dlatego nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki i dlatego informuje użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy.

Poprzez zintegrowanie wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta Facebook. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcje z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk Lubię to lub zostawiając komentarz, odpowiednie informacje są przesyłane z Twojego urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook się dowie i zapisze swój adres IP. Według Facebooka tylko anonimowy adres IP jest zapisywany w Niemczech.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także powiązane prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook gromadził dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył go z danymi użytkownika przechowywanymi na Facebooku, musi się wylogować z Facebooka przed skorzystaniem z naszej oferty online i usunąć swoje pliki cookie. Dalsze ustawienia i sprzeczności dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku:möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony internetowej w USA https://www.aboutads.info/choices/ lub strona UE https://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tj. są one przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Instagram

Funkcje i treść usługi Instagram oferowanej przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA można zintegrować z naszą ofertą online. W tym celu np. Treści, takie jak obrazy, filmy lub teksty i przyciski, należą do użytkowników, którzy mogą wyrazić swoje upodobanie do treści, subskrybować autorów treści lub subskrybować nasz wkład. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Instagram, Instagram może  Przypisywać tam zawartość i funkcje do profili użytkowników. Polityka prywatności Instagram

Korzystanie z Hotjar

Nasza strona korzysta z Hotjar. To jest nazwa oprogramowania analitycznego od Hotjar. Możesz wejść na stronę za pośrednictwem https://www.hotjar.com. Siedziba firmy znajduje się przy 3 Lyons Range – 20 Bisazza Street – Sliema SLM 1640 na Malcie. Oprogramowanie pozwala nam analizować zachowanie użytkowników naszych witryn poprzez pomiar i ocenę kliknięć, ruchów myszy itp. Na naszej stronie internetowej. Informacje zbierane przez kod śledzenia i pliki cookie są przesyłane do serwera Hotjar. Informacje te dotyczą przede wszystkim danych związanych z urządzeniem, takich jak adres IP urządzenia i adres e-mail z Twoim imieniem i nazwiskiem, pod warunkiem, że przekazałeś nam te informacje. Rejestrowany jest również rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia i informacje o przeglądarce, takie jak typ i wersja, położenie geograficzne i preferowany język. Typowe dane pliku dziennika, takie jak domena, odwiedzane strony, a także data i godzina dostępu są również rejestrowane przez Hotjar. Oprogramowanie wykorzystuje te dane do oceny i może korzystać z innych usług stron trzecich, takich jak Google Analytics i inne. Ci usługodawcy mogą również przetwarzać i przechowywać odpowiednie dane użytkownika. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z Hotjar. Możesz zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Hotjar, korzystając z linku. Należy również pamiętać o osobnych deklaracjach o ochronie danych innych dostawców usług, takich jak Google Analytics, w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

WOOCS v.2.3.3