AVV

Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsområde
 2. Slutande av kontraktet
 3. Rätt till ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och fraktvillkor
 6. Behållande av äganderätten
 7. Ansvar för fel (garanti)
 8. Inlösning av presentkort

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade ”AGB”) från EPODEX GmbH (nedan kallad ”Säljaren”) gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad ”Kunden”) ingår med Säljaren med avseende på de varor som Säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor är härmed förbjudet, om inte annat avtalats.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller på motsvarande sätt för avtal om leverans av kuponger, om inte annat uttryckligen överenskommits.

1.3 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella verksamhet eller som egenföretagare.

2) Slutande av avtal

2.1 Produktbeskrivningarna i Säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan tjänar som underlag för att kunden ska kunna lämna ett bindande erbjudande.

2.2 Kunden kan lämna in anbudet via det online-beställningsformulär som är integrerat i säljarens webbutik. När kunden placerar de valda varorna i den virtuella varukorgen och går igenom den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande om varorna i varukorgen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Kunden kan också lämna in sitt anbud till säljaren per telefon eller e-post.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, i vilket fall det är avgörande att kunden tar emot varorna, eller
 • genom att begära betalning från kunden efter att kunden har lagt sin beställning.

Om flera av de ovannämnda alternativen finns ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovannämnda perioden ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre ska vara bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om kunden väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad ”PayPal”), i enlighet med PayPal:s användarvillkor, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har ett PayPal-konto – i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han/hon accepterar kundens erbjudande redan när kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 Om betalningsmetoden ”Amazon Payments” väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad ”Amazon”), med förbehåll för användaravtalet för Amazon Payments Europe, som kan ses på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer ”Amazon Payments” som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen utfärdar kunden också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på den knapp som slutför beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren att han eller hon accepterar kundens erbjudande redan när kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på den knapp som avslutar beställningsprocessen.

2.6 När ett erbjudande lämnas via säljarens beställningsformulär online lagras avtalstexten av säljaren efter att avtalet har ingåtts och överförs till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kunden har skickat sin beställning. Säljaren ska inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens webbshop innan han/hon skickar sin beställning, kommer beställningsuppgifterna att arkiveras på säljarens webbplats och kunden kan få tillgång till dem kostnadsfritt via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att ange relevanta inloggningsuppgifter.

2.7 Innan kunden gör en bindande beställning via säljarens beställningsformulär online kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre känna igen inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vars hjälp skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.8 För att ingå avtalet kan man använda sig av tyska och engelska språken.

2.9 Behandling av beställningar och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren anlitat för att behandla beställningen kan levereras.

3) Rätt till återkallelse

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerpolicy.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Det kan till exempel handla om kostnader för överföring av pengar från kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföringen av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3 Betalningsalternativet/alternativen kommer att meddelas kunden i Säljarens webbutik.

4.4 Om förskottsbetalning genom banköverföring har avtalats ska betalningen förfalla omedelbart efter det att avtalet har ingåtts, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.

4.5 Om betalningsmetoden ”SOFORT” väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad ”SOFORT”). För att kunna betala fakturabeloppet via ”SOFORT” måste kunden ha ett bankkonto på nätet som har aktiverats för deltagande i ”SOFORT”, identifiera sig i enlighet med detta under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till ”SOFORT”. Betalningstransaktionen genomförs då omedelbart av ”SOFORT” och kundens bankkonto debiteras. Mer detaljerad information om betalningsmetoden ”SOFORT” finns tillgänglig för kunden på https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Om betalningsmetoden kreditkort via Stripe har valts ska fakturabeloppet betalas omedelbart när avtalet har ingåtts. Betalningen behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad ”Stripe”). Stripe förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll och att vägra använda denna betalningsmetod om kreditkontrollen är negativ.

5) Leverans och leveransvillkor

5.1 Leverans av varor sker genom frakt till den leveransadress som kunden uppgett, om inget annat avtalats. Den leveransadress som anges i säljarens orderhantering är avgörande för behandlingen av transaktionen.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av orsaker som kunden ansvarar för, ska kunden stå för de rimliga kostnader som säljaren ådragit sig på grund av detta. Detta gäller inte för kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens ångerinstruktioner tillämpas på returkostnaderna.

5.3 Vid självhämtning ska säljaren först informera kunden via e-post om att de varor som kunden beställt är klara för hämtning. Efter mottagandet av detta e-postmeddelande kan kunden hämta varorna på säljarens säte efter överenskommelse med säljaren. I detta fall debiteras inga fraktkostnader.

5.4 Rabattkoder ska tillhandahållas kunden på följande sätt:

 • via e-post
 • per post

6) Förbehåll för äganderätt

Om säljaren gör en förskottsbetalning ska han behålla äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

7) Ansvar för fel (garanti)

7.1 Om den köpta varan är defekt ska bestämmelserna om lagstadgat felansvar tillämpas.

7.2 Om kunden agerar i egenskap av konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Om kunden underlåter att göra detta ska detta inte ha någon effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för fel.

8) Inlösning av presentkort

8.1 Presentkort som kan köpas via Säljarens webbutik (nedan ”presentkort”) kan endast lösas in i Säljarens webbutik, om inget annat anges i presentkortet.

8.2 Presentkort och återstående saldon av presentkort kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då presentkortet köptes. Återstående saldon kommer att krediteras kunden fram till utgångsdatumet.

8.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slutförd. Det är inte möjligt att kvitta i efterhand.

8.4 Endast ett presentkort kan lösas in per beställning.

8.5 Presentkort kan endast användas för att köpa Varor och kan inte användas för att köpa ytterligare Presentkort.

varukorg
FOX v.2.4.1.9
Languages