2K EPOXY GLUE / 2K Epoxylim 24ml

2K EPOXY GLUE / 2K Epoxylim 24ml

Leveranstid: 1-3 arbetsdagar

Tvåkomponents universallim baserat på epoxiharts. Binder till nästan alla material. Arbetstid: 5 min. Värmebeständigt (max. +70°C), frostbeständigt (min. -20°C), fukt- och kemikaliebeständigt.

Artikelnr: sys-harz-EP5 Kategorier: , ,

2-Komponents Epoxylim


Användning

Rengör och torka ytan som skall täckas. Ta bort förvaringslocket från mitten av kolven. Skär försiktigt av sprutans två spetsar med en kniv eller sax. Tryck långsamt ut materialet (harts+härdare) genom att trycka på kolven. Blanda och applicera manuellt. Rengör sprutan och stäng med förvaringslocket. Berörbar efter 30 minuter. Kemiskt härdad: efter 24 timmar. Bearbetningstemperatur: 5°C till 93°C.

Kundtjänst: Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta oss via telefon, e-post eller WhatsApp.


Faroanvisningar

Varning: Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med relevanta lokala/regionala/nationella/internationella regler.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2K EPOXY GLUE / 2K Epoxylim 24ml”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.