Epoxy med Alcohol Ink

Epoxy med Alcohol Ink

från 189.90 SEK

Leveranstid: 1-3 arbetsdagar

EPODEX epoxihartser är idealiska för olika tillämpningar. Leveransen omfattar harts (A) och härdare (B) och, beroende på val, en eller flera 10g-flaskor med Alcohol Inks. Nu kan du välja mellan våra två epoxihartssystem ECO och PRO System. Bestäm sedan önskad mängd epoxiharts och färgat alkoholbläck. För att få den typiska alkoholbläckseffekten kan du som tillval beställa vitt färgämne. Ju mer vitt färgämne, desto starkare effekt. Du hittar tillämpningsanvisningar på den här produktsidan.

  Epoxiharts system
  Förklaring:
  Perfekt lämpad. X Inte lämplig. ~ Inte perfekt, men kan användas.
    ECO System PRO System
  Blandningsförhållande efter vikt Harts (A): härdare (B) 100:50 100:50
  Användning
  Beläggning
  Laminering
  Tätning
  Gjutning ~
  Reparering
  Limning ~
  Använingsområden (exempel)
  Grundning, beläggning och tätning av golv (industrigolv, garagegolv, vardagsrumsgolv, duschgolv etc.)
  Beläggning och tätning av bord, bänkskivor och andra möbler / föremål
  Tätning av ramverk
  Inläggning av epoxihartsbord ("flodbord") ~ ~
  Tillverkning av smycken och mindre gjutgods upp till 2 cm i höjd
  Fogning av större gjutgods från en gjutning X X
  Isolering av elektriska kretsar och terminalpunkter X
  Kan används i flygplan, fartyg och modellkonstruktion
  Limning och tätning av betong, trä, plast, styvskum, natursten, GRP och andra material ~
  Bearbetningsegenskaper
  Vridbar
  Slipbar
  Polerbar
  Max gjuthöjd per gjutningsprocess 1cm 2cm
  Väntetid tills ytterligare en gjutningsprocess(Antal gjutningsprocesser: obegränsat) minimum 6 timmar minimum 12 timmar
  Gel och brukstid(Gel Timer TECAM) 25 minuter (100g) 65 minuter (145g)
  Min. Bearbetningstemperatur 15°C 15°C
  Max. Bearbetningstemperatur vid max. gjuthöjd 20°C (1cm) 20°C (2cm)
  Max. Bearbetningstemperatur vid 1mm gjuthöjd 35°C 35°C
  Max tillåten luftfuktighet under bearbetning 70% 70%
  Max. Materialkrympning efter applicering 1% 1%
  Bearbetningstider (vid 20°C)
  Lagerhöjd 1-3mm 60Min. 120Min.
  Lagerhöjd 1cm 25Min. 90Min.
  Lagerhöjd 2cm X 60Min.
  Lagerhöjd 5cm X X
  Vidrörbar / beläggbar / belastningsbar (vid 20°C)
  Lagerhöjd 1-3mm efter 20 timmar efter 24 timmar
  Lagerhöjd 1cm efter 20 timmar efter 20 timmar
  Lagerhöjd 2cm X efter 20 timmar
  Lagerhöjd 5cm X X
  Helt kemiskt härdat efter 7 dagar efter 7 dagar
  Tekniska egenskaper
  Transparent harts
  Kristallklar härdning X
  Max. möjligt UV-skydd3 X
  Självventilerande
  Luftbubbellfri
  Självnivellerande
  Lösningsmedelsfritt
  VOC-fri4 X
  BPA-fri5
  Fri mjukgörare (ftalater)
  Motståndskraftig mot kemikalier
  Reptålig6
  Kupoleffekt (djupeffekt)
  Kan blandas med alla EPODEX-färger (utom WB Pigment)
  Lämplig för golvvärme
  Gäller utomhus X
  Hög vidhäftningshållfasthet
  Densitet (g/cm3) 1,1 1,1
  Viskositet (mPas) 700 530
  Max. Värmebeständighet7 upp till 60°C 60°C
  Min. Värmebeständig upp till -30°C -30°C
  Hårdhet efter härdning (D1) 87 82
  Förvaringstemperatur 10-30°C 15-30°C
  Bäst före efter mottagandet 12 Månader 12 Månader
  Bäst före efter öppning8 6 Månader 6 Månader
  1. Gjutning över maximal skikthöjd per gjutningsprocess rekommenderas inte eftersom reaktionen får hartset att koka och leda till gulning, sprickor och deformation. Genom att sänka temperaturen (rums- och materialtemperatur till t.ex. 15°C och minska ytan till t.ex. 10x10cm kan gjutningshöjder upp till 30cm uppnås i en gjutningsprocess.
  2. Det finns ingen maximal tidsgräns för när nästa lager kan gjutas.
  3. Inget epoxiharts är helt UV-beständigt. UV-skyddet kan dock förbättras med hjälp av högkvalitativa råvaror och tillsatser som UV-absorberare. Genom att använda en topplack kan du också öka UV-beständigheten. Eventuella täckfärger är t.ex. transparenta polyuretan (PU) hartser eller lacker som målas eller sprayas på epoxihartsbeläggningen som en yta.
  4. När det används korrekt och är helt härdat, fri från VOC.
  5. Enligt innehållet utan fritt-BPA.
  6. Våra epoxihartssystem är mycket reptåliga men är inte helt reptåliga. Repmotståndet kan ökas med ett topplack. Eventuella täckfärger är t.ex. transparenta polyuretan (PU) hartser eller lacker som målas eller sprayas på epoxihartsbeläggningen som en yta.
  7. Värmebeständigheten indikerar temperaturen upp till vilken det härdade epoxihartssystemet förblir mekaniskt stabilt. Det härdade epoxihartset kan bli mjukare vid högre temperaturer. Värmebeständigheten kan förbättras genom att värma det härdade hartset till över 60°C (härdning).
  8. Om du stänger locket på behållaren omedelbart efter att den har öppnats så är hållbarheten minst 6 månader efter öppnandet.

  • 0 SEK
Epoxy resin mängdberäknare
Längd (cm)
Bredd (cm)
höjd (cm)
Nödvändig kvantitet i Kg KG
Nödvändig kvantitet i g g
Artikelnr: sys-harz-inks Kategori:
Tillbehör

EPODEX Epoxy med Alcohol Ink

EPODEX Alcohol Inks är transparenta och snabbtorkande alkoholbaserade bläckfärger som har utvecklats speciellt för flytande målningstekniker. Skapa individuella färggradienter, abstrakta effekter och överraskande former med EPODEX Alcohol Inks. Bläcket kan användas på nästan alla släta, icke-porösa material. Epoxy, syntetiskt papper (t.ex. Yupo-papper), glas, metall, keramik, porslin, sten eller modelleringslera lämpar sig bäst. Efter torkning är de syrafria alkoholbläcken kladdfria och vattentäta.


Användning

 1. Blanda epoxiharts och härdare i det angivna blandningsförhållandet.
 2. Häll harts-härdarblandningen på önskad yta eller i önskad gjutform. För den typiska alkoholbläckseffekten (”Petri-Art-effekten”) rekommenderar vi en maximal hällhöjd på 1,5cm.
 3. Tillsätt ett färgglatt Alcohol Ink-färgämne till den flytande blandningen av harts och härdare samt Alcohol Ink färgen”SELENIT WHITE”. Färgerna förskjuter varandra och skapar ett individuellt mönster. Ju fler vita droppar du lägger till i blandningen, desto djupare sjunker färgerna ner på ytan och desto starkare blir Alcohol Ink-effekten.
 4. För att få ett resultat på hela ytan kan du till exempel placera flera färgade droppar bredvid varandra och varva dem med vita droppar för att skapa ett mönster. Ju fler vita droppar du lägger på den färgade droppen, desto djupare sjunker färgerna in i bakgrunden och effekten av alkoholbläck blir starkare.
 5. Arbeta med olika färger för att få ett mångfärgat resultat.

Info: Epoxiharts är känslig för all slags fukt under härdningstiden (risk: bildning av karbamater, dvs. vita fläckar i det översta lagret). Därför rekommenderar vi att epoxihartset inte kommer i kontakt med vatten förrän det är fullständigt kemiskt härdat (minst 7 dagar). Vid tunna skikt, kalla temperaturer (omgivningstemperatur, substrat- och hartstemperatur under 20°C) och ökad luftfuktighet kan det ta längre tid innan epoxihartset är helt härdat.


Bestäm den mängd som behövs med hjälp av vår epoxiharts-mängdkalkylator på den här produktsidan.
Rekommenderade skikttjocklekar för beläggning av golv och andra ytor

 • Total beläggning (grundering + huvudbeläggning) med ECO System: ca 1,65-2,2kg/m² för skikttjocklekar på 1,5-2mm.
 • Grundering:ca 0,22-0,55kg/m² med en skikttjocklek på 0,2-0,5mm.
 • Huvudskikt: ca 1,1-1,65kg/m² för skikttjocklekar på 1,1-1,5mm.

Kundtjänst: : Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta oss via telefon, e-post eller WhatsApp-support.

Obs: Observera att färgerna inte alltid visas på samma sätt beroende på olika ljusförhållanden och skärmar.


Innehåll

ECO (A-komponent) Försiktig: 2,2′-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane Reaction mass of 2,2’-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and [2-({ 2-[4-(oxiran-2ylmethoxy)benzyl]phenoxy} methyl)oxirane and [2,2’-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane Oxirane, mono((C12-14-alkyloxy)methyl)derivs.

PRO (A-komponent) Försiktig:Reaktionsprodukt: bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate.

ECO (B-komponent) Fara: 3- Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin. Adduct IA (epoxy amine adduct.

PRO (B-komponent) Fara: 3- Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin. Adduct IA (epoxy amine adduct)


Faroangivelser

A-komponent Fara:Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd/. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren i enlighet med till lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter lämnas till.

B-komponent Fara: Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning. Orsakar allvarliga frätskador/ögonskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga/Giftigt långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd/. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Särskild behandling (se … på etiketten). Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

Customer reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Epoxy med Alcohol Ink”

Use one of the allowed file type: jpg,png,mp4.